-

K-Bremer aps

Ledlys & pære

Størst lumen til 140Lm/watt til 160Lm/watt til bedste pris

Smartflower solcelle blomst - nyt produkt hos K-bremer aps

lav watt men stadig højest lumen på markedet som giver den største lux

STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra den 1. december 2015

 

1. Generelt

 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvori K-Bremer ApS er part, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne

 

2. Priser

Alle priser er opgjort i Danske Kroner og eksklusiv moms til erhvervs kunder og inkl. moms på vores hjemmeside, med mindre andet specifikt er angivet. K-Bremer ApS forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold, som K-Bremer ApS ikke råder over. Afgivne tilbud har en gyldighedsperiode på 30 dage efter modtagelse. Tilbud og disses indhold må ikke helt eller delvis formidles til 3. part uden forudgående skriftlig tilladelse fra K-Bremer ApS. K-Bremer ApS forbeholder sig retten til at foretage prisændring, såfremt kun dele af et afgivet tilbud accepteres.

 

3. Betaling

K-Bremer ApS betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke K-Bremer ApS i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder K-Bremer ApS sig ret til at beregne rente pt. 8.0 %, fra forfalds tidspunktet og indtil betaling finder sted. Såfremt der opstår behov for yderligere rykkere, - opkræves yderligere kr. 200,- pr. gang. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, herefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde eventuelle modkrav og fordringer af nogen art, eller dele af købssummen til K-Bremer ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af K-Bremer ApS. Såfremt levering udskydes grundet forhold hos køber af nogen art, er køber forpligtet til at betale til K-Bremer ApS, som om levering var sket til aftalt tid. K-Bremer ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette. Fakturering af produkter der er bestilt hjem til kunde projekter sker når vi har fået varerne på lager og faktura skal være betalt før levering. I de fleste tilfælde opkræver K-Bremer 50 % ved ordrebekræftelse. Fakturering af timelønsarbejde sker umiddelbart efter arbejdets udførelse.

 

 

 

 

 

 

4. Ejendomsforbehold

K-Bremer ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

 

 

5. Levering

K-Bremer ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Enhver angivelse af leveringstid er skønsmæssigt ansat og derfor angivet omtrentligt. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er K-Bremer ApS berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre K-Bremer ApS foretrækker at hæve den indgåede aftale.

 

6. Købers forhold

K-Bremer ApS er berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, såfremt købers økonomiske forhold efter K-Bremer ApS`s opfattelse ikke berettiger til de fastsatte betalingsbetingelser, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer. Dette forbehold træder i kraft medmindre køber straks eller efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer. K-Bremer ApS kan stille krav om sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller lignede. K-Bremer ApS forbeholder sig retten til at indhente kreditoplysninger vedrørende kunden, og er i berettiget til at nægte accept af afgivet ordre, hvis sådanne kreditoplysninger ikke er tilfredsstillende. Såfremt kunden ikke gør indsigelser overfor fremsendt ordrebekræftelse, er denne at betragte som specifikation af den konkrete leverance. Enhver leverance fra K-Bremer ApS der er stilet til en fysisk person, kan af K-Bremer ApS betragtes som ansvarlig debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

 

7. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i produktinformation opgivet i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for K-Bremer ApS.

 

8. Produktændringer

K-Bremer ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

 

9. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor K-Bremer ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den købte genstand. K-Bremer ApS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. Med mindre andet specielt er aftalt, har K-Bremer ApS intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.

 

10. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: K-Bremer ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af K-Bremer ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes selskabets fejl eller forsømmelse. I den udstrækning, K-Bremer ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde K-Bremer ApS skadesløs i samme omfang, som K-Bremer ApS ansvar er begrænset efter punktet herover. K-Bremer ApS kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producenternes side. Sådanne krav skal rejses mod producenten og ikke K-Bremer ApS.

 

11. Reklamation

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren med erstatningskrav. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give K-Bremer ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandringer eller indgreb i det købte uden K-Bremer ApS´s skriftlige samtykke fritager K-Bremer ApS for enhver forpligtelse. Såfremt K-Bremer ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til K-Bremer ApS i original emballage. K-Bremer ApS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Hvis K-Bremer ApS ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

 

12. Returnering

Returnering af varer kan alene ske i særlige tilfælde efter forudgående aftale med K-Bremer ApS. Aftalte returforsendelser skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage. Ikke lagerførte varer returneres kun, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Ved returnering af lagerførte varer, forbeholder K-Bremer ApS sig retten til at reducere det krediterede beløb med 15 % af den fakturerede pris. Prisudgangspunkt er den laveste af pris på fakturatidspunkt og dagspris. Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden forud truffet aftale med K-Bremer ApS, vil der ske returnering til køber for købers regning. Returnering af varer i uoriginal eller brudt emballage afvises og returneres automatisk. Returneringen sker for købers regning og pålignes håndteringsgebyr på kr. 100,- samt forsendelsesomkostninger.

 

 

13. Returnering ved efterkravsforsendelser

Ovenstående returneringsbestemmelser (pkt.13) er ligeledes gældende for efterkravsforsendelser, som ikke indløses.

 

14. Garanti

Garanti reparationer foretages udelukkende såfremt der ikke er restance til K-Bremer ApS Fejlsøgning af komplekse fejl, herunder fejlsøgning af LED rør udført af K-Bremer ApS som viser sig at være funktionsdygtige og problemet er et defekt armatur eller andet som ikke har med selve røret at gøre vil blive faktureret af K-Bremer ApS.  Tvister Enhver tvist mellem K-Bremer ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med retten i Næstved som værneting.

 

15. Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det K-Bremer ApS for ethvert ansvar, og K-Bremer ApS forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for K-Bremer ApS kontrol.